Gotlands Filmcentrum & Kulturhus

Välkommen till Kustateljén! Här finns resurser för Filmproduktion, filmutbildning, talangutveckling, bibliotek och ungkulturell verksamhet under ett och samma tak. Här finns Gotlands samlade resurser inom film, oavsett om det handlar om stöd till unga filmare eller professionell produktionsservice. Kustateljén är en plats där människor kan mötas och utvecklas. En plats för integration och kultur. Kustateljén är Gotlands Film & Kulturhus!

Bakgrund

Länge har Gotland haft en stark relation till film. Under senare år har det letats strategier kring hur man kunnat fortsätta gynna filmnäringen på ön. Filmstudion i Fårösund har varit en del av denna strategi. Att samla filmrelaterade verksamheter i Filmstudion bedömde man som gynnande för filmnäringen. Bedömningen att flera aktörer på samma plats som delar kunskap med varandra kommer att dra till sig fler och detta bidrar till att utveckla orten och regionen. För att sjösätta detta så valde man att börja med ett treårigt projekt som skulle vara mellan åren 2014-2016. Projektet skulle arbeta för att etablera och utveckla ett så kallat ”Filmkluster” i Fårösund och i filmstudion Kustateljén.

Projektstart var i mars 2014 då projektets medlemmar kallade till öppet hus med information om projektet i Kustateljén. På plats fanns företrädare för film- och TV-produktionsutbildningen och storyutbildningen vid Gotlands folkhögskola, Film på Gotland – det regionala resurscentrumet för film, Gotlands filmfond/Filmregion Stockholm Mälardalen och ungdomsgården i Fårösund. Under våren 2014 började inflyttning och lokalanpassning av kontorslokalerna. I maj anställdes en koordinator. Under tidig höst flyttade företrädarna för projektet in i huset. Först in och först med att bedriva verksamhet var ungdomsgården.

Projektet

Projektet hade inledningsvis arbetsnamnet “Filmkluster Fårösund” men fick sedan namnet: Kustateljén – Gotlands Filmcentrum & Kulturhus. Gotlands Filmcentrum & Kulturhus är ett regionalt projekt och finansieras med regionala medel. Det styrs av en styrgrupp bestående av representanter från Gymnasie och vuxenutbildingsförvaltningen, Kultur & fritidsförvaltningen, ledningskontoret samt Gotlands filmfond. Ansvariga för genomförande av projektet är projektledaren och koordinatorn i samverkan med projektdeltagarna. Projektet är baserat på konceptet att samlokalisering av liknande verksamheter skapar synergieffekter. Att film och ungkulturverksamhet verkar under samma tak och dessutom i en filmstudio är en bra förutsättning för att en kreativ miljö skapas som utvecklar projektdeltagarna, den lokala bygden och Gotland i stort. Samlokaliseringen leder också till att skapandet av en kompetensplattform vilken blir en styrka i arbetet med att utveckla och marknadsföra Gotland som filmö. Den är också en grund i arbetet med att skapa ett kulturhus med fokus på unga och kreativitet.


Projektledare

Ville Jegerhjelm

Ville är Projektledare för projektet
Gotlands Filmcentrum & Kulturhus.

Kontakt:
ville@kustateljen.se
+46 70 4217590